Lời Nguyện Của Người Trẻ CN Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm B: Giao Ước Mới

print

Giao Ước Mới

“Đây là máu Thầy, máu Giao Ước, đổ ra vì muôn người”
(Mc 14, 22-26)

Lạy Chúa Giêsu!
Giao ước cũ đã ký kết bằng máu,
nhưng là máu của chiên bò rảy trên dân,
để đến thời viên mãn Chúa giáng trần,
Ngài mới hy sinh đổ máu mình làm lễ vật,
là Giao ước mới để cứu nhân độ thế.

Giao ước mới đã ký kết bằng lời nguyền,
không chỉ Lời uy quyền trong bữa tiệc ly,
mà còn bằng việc cho đi chính mạng sống,
khi Chúa vui lòng chịu treo trên thập giá,
bị hành hình đóng đinh thân tan nát,
cũng chỉ vì để gánh vác tội con.

Giao ước là dấu ấn của tình yêu siêu vượt,
mà Chúa đã tự cam kết để làm thành,
để hôm nay mỗi ngày trên bàn thánh,
hy tế xưa lại tràn xuống ơn lành,
được hiện tại hóa trở thành ơn cứu độ,
cho những ai một lòng tin mến mộ,
để đời mình thoát khỏi kiếp hư vô,
được chứng ngộ tình thiên thu vạn cổ.

Ôi Bí tích Thánh Thể thật nhiệm mầu,
cho con nhận ra tình Chúa quá thẳm sâu,
lòng trí con không thể nào suy cho thấu,
con chỉ làm thinh và chiêm ngắm cúi đầu,
để cảm tạ Thánh Thể tràn trề tình yêu dấu,
mà Chúa đã làm nên để cảm thấu tim con.

Xin cho con say mê tình yêu Thánh Thể,
luôn chuyên chăm trong thánh lễ hằng ngày,
là sự sống linh thiêng nuôi dưỡng niềm tin cậy,
để dựng xây tình thương mến tràn đầy,
cho đời con luôn vui vầy lời ước thệ,
là được thuộc về Chúa trọn một bề,
chờ tiến đến cõi trời quê vinh phúc. Amen.

Lm. Thái Nguyên