Mỗi Tuần Một Từ Ngữ : Chia Sẻ hay Chia Xẻ

print

MỖI TUẦN MỘT TỪ NGỮ

CHIA SẺ HAY CHIA XẺ


  

1. “Chia sẻ”: 
+ “chia” có nghĩa là phân ra từng phần từ một chỉnh thể; “sẻ” là chia bớt ra, lấy ra một phần. Do đó, “Chia sẻ” có nghĩa là cùng chia với nhau để cùng chịu hoặc cùng hưởng. Vậy, từ “Chia sẻ” có ý nghĩa về tinh thần.
Thí dụ: 
– Chia sẻ nỗi buồn.
– Chia cơm sẻ áo.
– Chia sẻ một phần trách nhiệm.
 
 
2. “Chia xẻ”: 
+ “chia” vẫn có nghĩa là phân nhỏ ra thành từng phần từ một chỉnh thể; trong khi đó, “xẻ” lại có nghĩa là chia, bổ, cắt rời ra. 
Thí dụ: 
– Mẹ xẻ dưa cho các con.
+ “xẻ” còn có nghĩa là đào cái gì cho thông thoát. 
Thí dụ: 
– Xẻ rãnh thoát nước.
Do đó, “Chia xẻ” là chia thành nhiều mảnh làm cho không còn nguyên một khối nữa. Vậy, từ “Chia xẻ” có ý nghĩa về vật chất.
Thí dụ: 
– Chia xẻ lực lượng.
Cho nên, hai từ “Chia sẻ” và “Chia xẻ” cùng là động từ, có nghĩa gần giống nhau, nhưng cách dùng lại khác nhau, tùy theo trường hợp.