Mỗi Tuần, Nhà Thờ Chính Tòa Giáo Phận Seoul Phân Phát 1.400 Phần Ăn Cho Người Vô Gia Cư

print