Ngày 22-11: Lễ Thánh Cêcilia Đồng Trinh Tử Đạo

print

cecilia