Người đâu gặp gỡ làm chi

print
81-84

 

Trích Báo Tĩnh Tâm GPLX tháng 5-6/2022