Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 2 MC A

print

Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 2 MC A

Nhập lễ: Lòng con sám hối:

Đáp ca: TV 32:

Hiệp lễ: Xin biến đổi con: