Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 2 Phục Sinh A

print

Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 2 Phục Sinh A

Nhập lễ: Xin lòng Chúa thương xót:

Đáp ca- TV 117:

Hiệp lễ 1. Tôn vinh lòng Chúa thương xót:

Hiệp lễ 2. Chúa vẫn trọn tình thương: