Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 4 MC A

print

Nhập Lễ & Đáp Ca & Hiệp Lễ : CN 4 MC A

Nhập lễ: Về bên nhan Chúa:

Đáp ca: TV 22:

Hiệp lễ : Thông sáng hay mù tối: