Ơn Tái Sinh: Bài Ca Ý Lực Sống CN Lễ CGS Chịu Phép Rửa – Năm B

print

 

CHÚA GIÊ-SU CHỊU PHÉP RỬA (B)- ơn tái sinh