Pentecost Sunday

print

Pentecost Sunday

Acts 2:1-11; 1 Corinthians 12:3-7, 12-13; John 20:19-23

According to the doctrine of the Church there is only one God in three Divine persons: The Father, The Son and The Holy Spirit. We can see the Son – Jesus Christ but we cannot see the Father and the Holy Spirit because they are invisible. However, when Jesus said to Philip when he asked about the Father: “Have I been with you so long, and you still do not know me, Philip? Whoever has seen me has seen the Father. How can you say, ‘Show us the Father’?” (Jn 14:9) How about the Holy Spirit? We can recognise the Holy Spirit through the Bible.

At the beginning of the creation the Spirit of God was moving over the face of the water. (Gn 1:2b) Moreover, as the book Genesis told us about God’s way to create man: “Then the Lord God formed man of dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living being.” (Gn 2:7) Here we are made to focus on the verb ‘to breath’ in order to give life to people when interpreters explain the image of the Holy Spirit. Similarly as in the book of Exodus, the people of Israel went to the desert and images of the Holy Spirit appeared to help them: “the LORD went before them by day in a pillar of cloud to lead them along the way, and by night in a pillar of fire to give them light, that they might travel by day and by night.” (Ex 13:21)

Now, we move to the New Testament before Jesus went out to preach where he had fasted and prayed 40 days and nights by the help of the Holy Spirit: “Then Jesus was led by the Spirit into the wilderness to be tempted by the devil.” (Mt 4:1)

In addition, through the three readings today we contemplate on the charisms of the Holy Spirit: “All of them were filled with the Holy Spirit and began to speak in other languages, as the Spirit gave them ability.” (Ac 2:4) In the second reading Saint Paul said: “Now there are varieties of gifts, but the same Spirit; and there are varieties of service, but the same Lord; and there are varieties of activities, but it is the same God who empowers them all in everyone. To each is given the manifestation of the Spirit for the common good.” (1Cr 12: 4-7) Especially, as in the Gospel, the gifts of the Holy Spirit are forgiveness, peace, and joy…

How can we recognise that we are receiving a charism of the Holy Spirit? It is very easy to know about that through our lives such as: Wisdom, Understanding, Counsel, Fortitude, Knowledge, Piety, Fear of the Lord… and also our hearts feel joy, peace and happiness.

May God bless us and give us all the gifts of the Holy Spirit: “love, joy, peace, patience, kindness, goodness, trustfulness, gentleness and self-control” (Ga 5:22) So that we will glorify God and do good things for people in our christian life in the present and forevermore.

Lm. Bien Xanh.

LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Cv 2,1-11; 1 Cr 12,3-7.12-13; Ga 20,19-23

Theo sách giáo lý của Hội thánh Công giáo, chúng ta tin có một Thiên Chúa nhưng có Ba ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Chúng ta có thể nhìn thấy Chúa Con – là Đức Giêsu Kitô, nhưng chúng ta không thể thấy Chúa Cha và Chúa Thánh Thần vì Họ vô hình. Tuy nhiên, khi Chúa Giêsu trả lời với Philipphê khi ông hỏi về Chúa Cha: “Thầy ở với anh bấy lâu, thế mà anh Philipphê, anh chưa biết Thầy ư? Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha. Sao anh lại nói: ‘Xin tỏ cho chúng con thấy Chúa Cha.’” (Ga 14, 9) Còn Chúa Thánh Thần thì sao? Chúng ta có thể nhận biết Chúa Thánh Thần xuyên qua Thánh kinh.

Khởi đầu cuộc tạo dựng, Thần khí của Chúa bay là đà trên mặt nước. (St 1, 2b) Hơn nữa, như sách Sáng thế tường thuật lại việc Chúa tạo dựng con người: “Đức Chúa là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật.” (St 2, 7) Chúng ta tập trung vào động từ ‘thổi sinh khí’ để trao ban  sự sống cho con người mà theo các nhà chú giải, hình ảnh đó tượng trưng cho Chúa Thánh Thần. Tương tự như vậy, trong sách Xuất hành, dân Do thái đi trong sa mạc và hình ảnh của Chúa Thánh Thần xuất hiện để giúp đỡ họ: “Đức Chúa đi đằng trước họ, ban ngày thì ở trong cột mây để dẫn đường, ban đêm thì ở trong cột lửa để soi sáng, nên họ có thể đi cả ban ngày lẫn ban đêm. (Xh 13, 21) 

Giờ đây, chúng ta chuyển sang Tân Ước, trước khi Chúa Giêsu ra đi rao giảng Ngài đã ăn chay và cầu nguyện suốt 40 đêm ngày dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần: “Bấy giờ Đức Giê-su được Thần Khí dẫn vào hoang địa, để chịu quỷ cám dỗ.” (Mt 4, 1)

Ngoài ra, qua ba bài đọc hôm nay, chúng ta suy ngẫm về đặc sủng của Chúa Thánh Thần: “Và ai nấy đều được tràn đầy ơn Chúa Thánh Thần, họ bắt đầu nói các thứ tiếng khác, tùy theo Thánh Thần ban cho.” (Cv 2, 4) Trong bài đọc hai, Thánh Phaolô đã nói: “Có nhiều đặc sủng khác nhau, nhưng chỉ có một Thần Khí. Có nhiều việc phục vụ khác nhau, nhưng chỉ có một Chúa. Có nhiều hoạt động khác nhau, nhưng vẫn chỉ có một Thiên chúa làm mọi sự trong mọi người. Thần Khí tỏ mình ra nơi mỗi người một cách, là vì ích chung.” (1Cr 12: 4-7) Đặc biệt, trong bài Tin Mừng, các ân huệ của Chúa Thánh Thần là sự tha thứ, bình an và niềm vui…

Vậy, cách nào chúng ta có thể nhận ra là chúng ta đang được ân sủng của Chúa Thánh Thần? Điều đó rất dễ dàng để biết ân huệ của Chúa Thánh Thần qua đời sống của chúng ta như: Khôn ngoan, hiểu biết, lo liệu, sức mạnh, thông minh, đạo đức, kính sợ Chúa … và trong tâm hồn của chúng ta khi cảm thấy vui tươi, bình an và hạnh phúc.

Xin Chúa chúc lành và ban cho chúng ta những hoa trái của Chúa Thánh Thần: “bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Gl 5,22) để chúng ta tôn vinh Chúa và làm những điều tốt đẹp cho tha nhân trong đời sống Kitô hữu ở hiện tại và tương lai.

Lm. Biển Xanh.