Phỏng Vấn Bạn Tường Vi Về Kinh Nghiệm Tham Dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

print

Phỏng Vấn Bạn Tường Vi Về Kinh Nghiệm Tham Dự Đại Hội Giới Trẻ Thế Giới

Văn Yên thực hiện

  1. Xin Vi cho biết Vi đã tham gia ĐH năm nào? Ở đâu?
  2. Lý do nào Vi đi đại hội giới trẻ?
  3. Và sau khi trở về, theo kinh nghiệm riêng, Vi thấy thế nào nếu đem so sánh kết quả đạt được và mục đích khi đi?
  4. Với sự kiện lớn và lúc nào cũng đông người như vậy, làm sao có được sự lắng đọng để gặp Chúa?
  5. Vi chia sẻ kinh nghiệm riêng của Vi khi tham dự Đại hội.
  6. Vấn đề thực tế, khác biệt về ngôn ngữ là điều dễ thấy trong ĐHGTTG, đâu là những điểm tích cực và đâu là điều trở ngại liên quan đến ngôn ngữ?
  7. Nếu một người không thạo về ngoại ngữ, họ có thể tìm được ích lợi/ ơn ích nào đó từ ĐHGTTG thế nào?