Phúc Thật Tám Mối

print

Phúc Thật Tám Mối

Matthêu Thiên Tình Khắt

Mt 5,1-12

Lý Cây Khế

Câu 1: Người lên trên núi truyền rao. Phúc thật ngàn đời trong tám mối đây. Phúc rằng. Nghèo khó trong tâm. Chúa thương mà ban phúc là nhận ngay Nước Trời. Thương ai. Ăn ở hiền lương, nhân lành thì sẽ được Đất kia gia tài. Người sầu, đau khổ nhưng tin. Xin một ân tình luôn được bình an. Ai đang khao khát điều ngay, chuyên tâm tìm điều phải Chúa cho toại lòng. 

Câu 2: Người hay thương xót người ta. Sẽ được ân tình Thiên Chúa xót thương. Phúc rằng lòng trắng như gương, sáng trong mà tâm trí là gặp ngay Chúa Trời. Ai đang xây đắp bình an. Mai này thì sẽ gọi chính con Vua Trời. Phúc rằng người sống liêm minh theo đạo  n Tình nhưng bị hàm oan. Phúc thay ai bởi vì Ta “oan khiên” và sỉ vả xấu xa mọi điều. 

Câu 3: Mừng vui lên hỡi người ơi. Phúc thật ngàn đời chính Chúa thưởng ban. Những người đời sống trung can. Quyết tâm mà nắm giữ luật Tình Yêu Chúa Trời. Ta đây mau mắn thực thi bao điều mà Chúa dạy ở ngay trong đời. Ngày ngày yêu mến anh em, dâng trọn tim mình xây dựng Tình Yêu. Mai đây Thiên Chúa Ngài thương. Ban ơn mà phù giúp những ai trọn tình.