Phước Đồng, Cộng Đoàn Đức Tin

print

Phước Đồng, Cộng Đoàn Đức Tin

Bài Viết : Dòng Đức Bà Truyền Giáo

Audio: Radio Vatican (mục Vui Bước Tin Mừng 28.82020)

https://www.vaticannews.va/vi/podcast/vietnamese-program/2020/08/radio-vatican-ti-ng-viet-ngay-28-08-2020.html