Phút Cầu Nguyện, Thứ Bảy 19/06/2021: Mua Hộp Trả Ngọc

print