Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 23/06/2021: Bí Tích Thêm Sức – Nguồn Trợ Lực Thánh Thiêng

print