Phút Cầu Nguyện, Thứ Tư 30/06/2021: Người Trẻ Sống Trong Đức Kitô

print