“Sự rỗng tuếch trong tương quan” – Lm. Gioan Bt. Phương Đình Toại, MI

print