Tân Linh mục Phaolô Huỳnh Minh Thịnh, về làm Cha Phó Họ đạo Tân Phú (Bào Ráng)

print

Tân Linh mục Phaolô Huỳnh Minh Thịnh, về làm Cha Phó Họ đạo Tân Phú (Bào Ráng)

Tin Hạt Vị Thanh: Ngày 08 tháng 07 năm 2024, , Tân Linh mục Phaolô Huỳnh Minh Thịnh, về làm Cha Phó Họ đạo Tân Phú (Bào Ráng)

MVTT/Hạt Vị Thanh