Thánh Ca Phụng Vụ Lễ Giáng Sinh

print

THÁNH CA PHỤNG VỤ LỄ GIÁNG SINH

 
LỄ ĐÊM GIÁNG SINH

1. Nhập Lễ:

 

2.  Đáp Ca: TV 95: 

3.  Dâng Lễ: Đêm đông dâng Chúa (2):

 

4. Hiệp Lễ 1: Đêm Tình yêu:

 

5.   Hiệp Lễ 2: Đêm Hồng Ân: 

 

LỄ GIÁNG SINH RẠNG ĐÔNG
1.  Nhập lễ: Belem:

 

2. Dâng lễ: Đêm Đông dâng Chúa (1):

 

3.  Đáp ca: TV 96:

 

4.  Hiệp Lễ 1: Ánh sáng Belem:

 

5.   Hiệp Lễ 2: 

 

 

LỄ GIÁNG SINH BAN NGÀY
1.  Nhập Lễ: Chúa đã xuống đời:

 

2.   Đáp ca: TV 97:
 

3.   Hiệp Lễ 2: Chúa đến trong đời:

 

4.   Hiệp Lễ: Ca mừng Giáng Sinh: