Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II

print

Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II

Mục Lục

Lời Giới Thiệu

Hoàn cảnh lịch sử

Phong Trào Phụng Vụ

Lược trình Hiến Chế

Nội dung giáo lý

Lời Mở Ðầu

Chương I: Những Nguyên Tắc Tổng Quát Ðể Canh Tân Và Cổ Võ Phụng Vụ Thánh

I. Bản Tính Và Tầm Quan Trọng Của Phụng Vụ Thánh Trong Ðời Sống Giáo Hội

II. Công Cuộc Huấn Luyện Phụng Vụ Và Tham Dự Linh Ðộng

III. Việc Canh Tân Phụng Vụ Thánh

IV. Việc Cổ Võ Ðời Sống Phụng Vụ Trong Giáo Phận Và Trong Giáo Xứ

V. Việc Phát Huy Hoạt Ðộng Về Mục Vụ Phụng Vụ

Chương II: Mầu Nhiệm Thánh Của Lễ Tạ Ơn

Chương III: Các Bí Tích Khác Và Các Á Bí Tích

Chương IV: Kinh Nhật Tụng

Chương V: Năm Phụng Vụ

Chương VI: Thánh Nhạc

Chương VII: Nghệ Thuật ThánhVà Dụng Cụ Thánh

Phụ Lục

Tuyên Ngôn Của Thánh Công Ðồng Chung Vaticanô II Về Việc Tu Chỉnh Niên Lịch

Miễn Thi Hành Luật

SẮC LỆNH VỀ CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG XÃ HỘI

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu

Chương I: Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội

Chương II: Phương Tiện Truyền Thông Xã Hội Và Việc Tông Ðồ

Kết Luận

HIẾN CHẾ TÍN LÝ VỀ GIÁO HỘI

Lời Giới Thiệu

Chương I: Mầu Nhiệm Giáo Hội

Chương II: Dân Thiên Chúa

Chương III: Tổ Chức Phẩm Trật Giáo Hội Và Ðặc Biệt Về Chức Giám Mục

Chương IV: Giáo Dân

Chương V: Lời Kêu Gọi Mọi Người Nên Thánh Trong Giáo Hội

Chương VI: Tu Sĩ

Chương VII: Ðặc Tính Cánh Chung Của Giáo Hội Lữ Hành Và Sự Hiệp Nhất Với Giáo Hội Trên Trời

Chương VIII: Ðức Nữ Trinh Maria Mẹ Thiên Chúa Trong Mầu Nhiệm Chúa Kitô Và Giáo Hội

I. Lời Mở Ðầu

II. Vai Trò Ðức Nữ Trinh Trong Nhiệm Cuộc Cứu Rỗi

III. Ðức Nữ Trinh Và Giáo Hội

IV. Việc Tôn Kính Ðức Nữ Trinh Trong Giáo Hội

V. Ðức Maria, Dấu Chỉ Lòng Cậy Trông Vững Vàng Và Niềm An Ủi Cho Dân Chúa Ðang Lữ Hành

SẮC LỆNH VỀ CÁC GIÁO HỘI CÔNG GIÁO ÐÔNG PHƯƠNG

Lời Giới Thiệu

Lời mở đầu

Các Giáo Hội Riêng Biệt Hay Các Lễ Chế

Việc Bảo Vệ Di Sản Tinh Thần Nơi Các Giáo Hội Ðông Phương

Các Thượng Phụ Ðông Phương

Quy Luật Về Các Bí Tích

Việc Phụng Thờ Thiên Chúa

Liên Lạc Với Anh Em Thuộc Các Giáo Hội Ly Khai

Kết Luận

SẮC LỆNH VỀ HIỆP NHẤT

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu

Chương I: Các Nguyên Tắc Công Giáo Về Hiệp Nhất

Chương II: Cách Tham Dự Phong Trào Hiệp Nhất

Chương III: Các Giáo Hội Và Cộng Ðoàn Giáo Hội Ly Khai Với Tông Tòa Roma

I. Nhận Ðịnh Ðặc Biệt Về Các Giáo Hội Ðông Phương

II. Các Giáo Hội Và Cộng Ðoàn Giáo Hội Ly Khai Tây Phương

Kết Luận

SẮC LỆNH VỀ NHIỆM VỤ MỤC VỤ CỦA CÁC GIÁM MỤC TRONG GIÁO HỘI

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu

Chương I: Các Giám Mục Với Giáo Hội Phổ Quát

I. Vai trò của Giám Mục với Giáo Hội phổ quát

II. Các Giám Mục và Tòa Thánh

Chương II: Các Giám Mục Với Các Giáo Hội Ðịa Phương Hay Giáo Phận

I. Các Giám Mục Giáo Phận

II. Ranh giới các giáo phận

III. Các cộng sự viên của Giám Mục giáo phận trong phận sự mục vụ

Chương III: Các Giám Mục Cộng Tác Trong Việc Mưu Ích Chung Cho Nhiều Giáo Hội

I. Thượng Hội Ðồng, Công Ðồng Và Nhất Là Các Hội Ðồng Giám Mục

II. Ranh giới các giáo tỉnh và việc thiết lập các giáo miền

III. Các Giám Mục chu toàn nhiệm vụ liên giáo phận

Lệnh Chung

SẮC LỆNH VỀ CANH TÂN THÍCH NGHI ÐỜI SỐNG DÒNG TU

Lời Giới Thiệu

Sắc Lệnh về Canh Tân Thích Nghi Ðời Sống Dòng Tu

SẮC LỆNH VỀ ÐÀO TẠO LINH MỤC

Lời Giới Thiệu

I. Quá Trình Lịch Sử Về Việc Ðào Tạo Linh Mục

A. Từ thời thượng cổ đến thời Công Ðồng Triden

B. Công trình của Công Ðồng Triden đối với việc đào tạo linh mục

C. Áp dụng Sắc Lệnh của Công Ðồng Triden

II. Nguồn Gốc Và Sự Phát Triển Của Bản Văn “Sắc Lệnh Về Ðào Tạo Linh Mục”

III Tổng Quát Về Nội Dung Sắc Lệnh

IV. Viễn Tượng Mới Do Sắc Lệnh Mang Lại

TOÀN VĂN SẮC LỆNH ĐÀO TẠO LINH MỤC

Lời Mở Ðầu

I. Phương Thức Ðào Tạo Linh Mục Áp Dụng Cho Từng Dân Tộc

II. Ân Cần Cổ Võ Ơn Thiên Triệu Linh Mục

III. Tổ Chức Các Ðại Chủng Viện

IV. Phải Chú Trọng Ðến Việc Huấn Luyện Tu Ðức

V. Duyệt Lại Các Môn Học Của Giáo Hội

VI. Cổ Võ Việc Huấn Luyện Mục Vụ

VII. Bổ Túc Việc Huấn Luyện Sau Khi Mãn Trường

Kết Luận

TUYÊN NGÔN VỀ GIÁO DỤC KITÔ GIÁO

Lời Giới Thiệu

Toàn Văn Tuyên Ngôn

TUYÊN NGÔN VỀ LIÊN LẠC CỦA GIÁO HỘI VỚI CÁC TÔN GIÁO NGOÀI KITÔ GIÁO

Lời Giới Thiệu

Tuyên Ngôn về liên lạc của Giáo Hội với các Tôn Giáo ngoài Kitô Giáo

HIẾN CHẾ TÍN LÝ VỀ MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA

Lời Giới Thiệu

I. Lịch Sử Bản Văn:

II. Cơ Cấu Hiến Chế:

III. Tầm Quan Trọng:

VỀ MẠC KHẢI CỦA THIÊN CHÚA

Lời Mở Ðầu

Chương I: Về Chính Việc Mạc Khải

Chương II: Sự Lưu Truyền Mạc Khải Của Thiên Chúa

Chương III: Sự Linh Ứng Của Thiên Chúa Và Việc Chú Giải Thánh Kinh

Chương IV: Cựu Ước

Chương V: Tân Ước

Chương VI: Thánh Kinh Trong Ðời Sống Giáo Hội

SẮC LỆNH VỀ TÔNG ÐỒ GIÁO DÂN

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu

Chương I: Ơn Gọi Làm Tông Ðồ Giáo Dân

Chương II: Mục Tiêu Phải Ðạt Tới

Chương III: Các Môi Trường Hoạt Ðộng Tông Ðồ

Chương IV: Các Phương Thức Hoạt Ðộng Tông Ðồ

Chương V: Thống Phải Theo

Chương VI: Huấn Luyện Làm Tông Ðồ

Lời Kêu Gọi

TUYÊN NGÔN VỀ TỰ DO TÔN GIÁO

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu

Chương I. Quan Ðiểm Tổng Quát Về Tự Do Tôn Giáo

Chương II. Tự Do Tôn Giáo Dưới Ánh Sáng Mạc Khải

SẮC LỆNH VỀ HOẠT ÐỘNG TRUYỀN GIÁO CỦA GIÁO HỘI

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu

Chương I: Những Nguyên Tắc Giáo Thuyết

Chương II: Chính Công Việc Truyền Giáo

I. Chứng Tá Của Kitô Hữu

II. Rao Giảng Phúc Âm Và Quy Tụ Dân Chúa

III. Việc Thành Lập Cộng Ðoàn Kitô Giáo

Chương III: Các Giáo Hội Ðịa Phương

Chương IV: Các Nhà Truyền Giáo

Chương V: Tổ Chức Hoạt Ðộng Truyền Giáo

Chương VI: Sự Cộng Tác

Kết Luận

SẮC LỆNH VỀ CHỨC VỤ VÀ ÐỜI SỐNG LINH MỤC

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu

Chương I: Linh Mục Trong Sứ Mệnh Của Giáo Hội

Chương II: Thừa Tác Vụ Của Linh Mục

I. Chức Vụ Của Linh Mục

II. Liên Lạc Giữa Linh Mục Với Những Người Khác

III. Phân Phối Linh Mục Và Ơn Kêu Gọi Linh Mục

Chương III: Ðời Sống Linh Mục

I. Các Linh Mục Ðược Mời Gọi Nên Hoàn Thiện

II. Những Ðòi Hỏi Thiêng Liêng Ðặc Biệt Trong Ðời Linh Mục

III. Những Phương Tiện Giúp Ðời Sống Linh Mục

Kết Luận Và Khuyên Nhủ

HIẾN CHẾ MỤC VỤ VỀ GIÁO HỘI TRONG THẾ GIỚI NGÀY NAY

Lời Giới Thiệu

Lời Mở Ðầu

Nhập Ðề

Phần Thứ Nhất: Giáo Hội Và Thiên Chức Con Người

Chương I: Phẩm Giá Con Người

Chương II: Cộng Ðoàn Nhân Loại

Chương III: Hoạt Ðộng Của Nhân Loại Trong Vũ Trụ

Chương IV: Sứ Mệnh Của Giáo Hội Trong Thế Giới Ngày Nay

Phần Thứ Hai: Một Số Vấn Ðề Khẩn Thiết

Chương I: Phải Ðề Cao Phẩm Giá Của Hôn Nhân Và Gia Ðình

Chương II: Cổ Võ Việc Phát triển Văn Hóa

Chương III: Ðời Sống Kinh Tế Xã Hội

Chương IV: Ðời Sống Cộng Ðoàn Chính Trị

Chương V: Cổ Võ Hòa Bình Và Xây Dựng Cộng Ðoàn Các Dân Tộc

KẾT LUẬN

PHỤ LỤC

I. Một Vài Khái Niệm Về Các Công Ðồng

II. Công Ðồng Vaticanô II

III. Có Thể Có Vaticanô III Không?

I. Sứ Ðiệp Của Công Ðồng Nhân Dịp Khai Mạc (29-10-1962)

II. Sứ Ðiệp Của Công Ðồng Nhân Dịp Bế Mạc (8-12-1965)

   • Nhập Ðề

   • Gửi Các Nhà Cầm Quyền

   • Gửi Giới Trí Thức

   • Gửi Giới Văn Nghệ Sĩ

   • Gửi Giới Phụ Nữ

   • Gửi Giới Lao Ðộng

   • Gửi Người Nghèo, Bệnh Tật Và Ðau Khổ

   • Gửi Giới Trẻ