Thánh Lễ Đầu Tiên Tại Giáo Điểm Vĩnh Phước Hạt Bạc Liêu 14/8/2022

print

Thánh Lễ Đầu Tiên Tại Giáo Điểm Vĩnh Phước Hạt Bạc Liêu 14/8/2022