Thánh lễ Tạ ơn do ĐGM Giuse Đỗ Mạnh Hùng chủ tế

print