The sixth Sunday of Easter 2

print

LOVE OF GOD

ACT UPON THE HOLY SPIRIT

Acts 8:5-8, 14-17, 1 Peter 3:15-18, John 14:15-21

Love is a big topic and a long story that we can talk about without an ending. It is true because love can be shared everywhere and any time between two people or in a family. It’s subject matter extends beyond this as we can talk about love in society, in a community or in the Church. We also mention love of Gods in different religions.

 

However, looking at people who are ‘loving’ in society even though living their lives following a religion, we read some stories about them that end by divorce or killing. Why? There are different ways that their love cannot continue with their lives. As for me, their love, more than likely, has some problems about money, pride, ambition, selfishness, freedom, illnesses or unforeseen difficulties… but the most important is that they have not had true love which come from the Holy Spirit.

Indeed, according to collected statistics there are 25 to 30 percent of marriages ending in divorce in Viet Nam and as high as 40 to 50 percent of marriages end with divorce in Europe. Moreover, looking at people who usually do charitable acts, their hearts will be different from people that have just done acts of pride and other self-centred reasons. I am very happy to watch the news when I see that some children use their lucky money to help the poor or to help patients affected by the Coronavirus. On the other hand, there have been some companies actively making efforts to help the needy without true love so they do it because of fame or raising their commercial profile and so on.

It is time to look back to the word of God in the liturgy today. Jesus said to the Disciples: “If you love me, you will keep my commandments. And I will ask the Father, and he will give you another Advocate, to be with you forever. This is the Spirit of truth…” (Jn 14: 15-16) Love comes from God and love also originates from God because God is love (1 Jn 4: 8) In addition, love acted upon the Holy Spirit will help us to do the right things and also follow the way of Jesus as the Disciples did. Philip went down to the city of Samaria and proclaimed the Messiah to them. The crowds with one accord listened eagerly to what was said by Philip that we recognise in the first reading… (Acts 8: 5) Then Peter and John laid their hands on them, and they received the Holy Spirit. (Acts 8: 17) With the Holy Spirit we do not fear the world but we will witness the truth as Saint Peter said in the second reading today: “Do not fear what they fear, and do not be intimidated, but in your hearts sanctify Christ as Lord.” (1 Peter 3: 15)

In short, there are different types of love in our lives but Jesus’ love is our model and also act upon the Holy Spirit. If we imitate Jesus’ love we will not be fearful but we will be stronger to proclaim the Gospel and also testify the truth in society. If we have true love of God we will act through praying and doing things; and if we do so we will have peace and happiness even though we will no doubt meet some difficult things as Jesus and the Disciples did.

May God be with us and also bless us so that we are friends of Jesus and children of God now and for ever; on earth and also in the kingdom of Heaven.

Fr. Bien Xanh.

 

 

TÌNH YÊU THIÊN CHÚA

DƯỚI SỰ TÁC ĐỘNG CỦA CHÚA THÁNH THẦN

Cv 8:5-8, 14-17, 1 Pr 3:15-18, Ga 14:15-21

 

Tình yêu là một chủ đề lớn và cũng là câu chuyện dài mà chúng ta có thể nói mãi mà không có kết thúc. Thật vậy, vì tình yêu có thể được chia sẻ ở mọi nơi và mọi lúc giữa hai người hoặc trong một gia đình. Chủ đề này có thể mở rộng ra thêm khi chúng ta nói về tình yêu trong xã hội, trong cộng đồng, hoặc trong Giáo hội. Chúng ta cũng đề cập đến tình yêu của Thượng đế hay các vị thần trong các tôn giáo khác nhau.

 

Tuy nhiên, nhìn vào những người đang yêu trong xã hội kể cả những người sống theo niềm tin của tôn giáo, chúng ta nhận ra tình yêu của họ có thể kết thúc bằng việc ly dị hoặc giết chết lẫn nhau, mà chúng ta đã đọc được từ một số câu chuyện. Tại sao vậy? Có nhiều lý do khác nhau dẫn đến tình yêu của họ không thể tiếp tục kéo dài trong cuộc sống. Đối với tôi, tình yêu của họ có vấn đề vì những lý do sau: như tiền bạc, sự kiêu hãnh, tham vọng, ích kỷ, tự do, bệnh tật, hoặc có những khó khăn mà họ không lường trước được … nhưng điều quan trọng nhất là họ không có tình yêu đích thực dưới sự tác động Chúa Thánh Thần.

 

Thật vậy, theo số liệu thống kê về hôn nhân gia đình: ở Việt Nam có đến 25 – 30 phần trăm các đôi hôn nhân ly dị, và cao hơn từ 40 – 50 phần trăm các đôi hôn nhân kết thúc bằng việc ly dị ở châu Âu. Ngoài ra, nhìn vào những người thường làm việc từ thiện với tình yêu chân thành của họ sẽ khác với những người làm việc bác ái vì sự khoe khoang hay để nổi nang. Tôi rất vui khi xem thời sự và nhận thấy một số trẻ em lấy tiền lì xì của mình để giúp đỡ người nghèo hoặc giúp đỡ các bệnh nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Corona. Ngược lại, có một số công ty cũng tích cực nỗ lực để giúp đỡ người nghèo nhưng thiếu tình yêu đích thực nên họ chỉ làm vì danh tiếng hoặc để nâng cao vị thế kinh doanh của họ v.v.

 

Giờ đây chúng chiêm ngắm lời Chúa qua phụng vụ hôm nay. Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bảo Trợ khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí và sự thật… (Ga 14: 15-16) Tình yêu đến từ Thiên Chúa và tình yêu cũng bắt nguồn từ Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. (1 Ga 4: 8) Ngoài ra, tình yêu được Chúa Thánh Thần tác động sẽ giúp chúng ta làm những việc đúng đắn và luôn đi theo con đường của Chúa Giêsu như các môn đệ đã làm. Cụ thể, ông Philipphê đã xuống thành phố Samaria và rao giảng Đức Kitô cho họ. Đám đông sốt sắng lắng nghe những gì Philipphê đã nói mà chúng ta nghe trong bài đọc một. (Cv 8: 5) Sau đó, Phêrô và Gioan đặt tay lên họ, và họ đã nhận được Chúa Thánh Thần. (Cv 8, 17) Với ơn Chúa Thánh Thần, chúng ta không sợ thế gian nhưng chúng ta sẽ làm chứng về ​​sự thật như thánh Phêrô đã nói trong bài đọc hai hôm nay: Đức Ki-tô là Đấng Thánh, hãy tôn Người làm Chúa ngự trị trong lòng anh em. Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em”.  (1 Pr 3: 15)

Tóm lại, có nhiều loại tình yêu khác nhau trong cuộc sống nhưng tình yêu của Chúa Jesus là mẫu gương của chúng ta dưới sự tác động của Chúa Thánh Thần. Nếu chúng ta bắt chước tình yêu của Chúa Jesus, chúng ta sẽ không sợ hãi nhưng chúng ta sẽ mạnh mẽ hơn để loan báo Tin Mừng và làm chứng cho sự thật trong xã hội. Nếu chúng ta có tình yêu đích thực của Thiên Chúa, chúng ta sẽ hành động qua việc cầu nguyện và những việc làm khác; và nếu chúng ta luôn hướng đến tình yêu chân thật, chúng ta sẽ được bình an và hạnh phúc mặc dù chắc chắn chúng ta sẽ gặp những khó khăn như Chúa Giêsu và các tông đồ đã trải qua.

Xin Chúa ở cùng chúng ta và ban phúc lành để chúng ta luôn là bạn của Chúa Giêsu và con cái của Chúa Cha bây giờ và mãi mãi; ở trần gian và trên thiên quốc.

Lm. Biển Xanh.