Thơ Mời Họp Mặt Thường Huấn Ban Thường Vụ HĐMVGX & Ban Điều Hành các Đoàn thể

print
thư mời huấn luyện ban giáo dân năm 2023