Thơ PÂ Chúa Nhật 2 TN năm C

print

        Can Chi

Vì rằng chưa đến giờ tôi

Can chi việc đó lôi thôi đến bà?

Vui thay tiệc cưới Cana

Giê su cùng mẹ đến nhà chung vui

Hết rượu Mẹ Chúa ngậm ngùi

Giê su hóa phép rượu mùi sáu chum.

Lm Phêrô Trương Điệu

Nước Hóa Rượu

Các anh đổ nước cho đầy

Sáu chum phía trước tôi đây dặn dò

Xong rồi múc nước chia cho

Bao nhiêu thực khách đang lo hết rồi

 

Bấy giờ nước biến rượu ngon

Người đi dự tiệc hân hoan lạ lùng

Rượu đâu ngon quá chưa từng

Mà sao tiệc đã lưng chừng mới đưa.

Hoa Xanh