Thơ PÂ CN 3 Mùa Chay Năm C

print

CÂY VẢ

Cây cao bóng cả xanh rì

Ba năm không trái ích gì Vả ơi

Thợ trời van chủ cạn lời

Xin cho năm nữa thử thời xem sao

Nếu mà cũng chẳng trái nào

Thì ông cứ việc búa dao mặc tình.

Lm Phêrô Trương Điệu

ĐỢI CHỜ

Ba năm chờ đợi vậy mà

Vả không ra trái chẳng thà chặt đi

Để cho chật đất làm gì

Mất công chăm bón có khi bực mình

Thưa ông xin hoãn lại đi

Một năm thêm nữa có khi trái lành

Nếu không lúc đó cũng đành

Chặt ra từng khúc phơi thành củi khô.

Hoa Xanh