Thơ PÂ CN Lễ Lá Năm C

print

Thơ PÂ CN  Lễ Lá Năm C

Hoan Hô

Tại sao các bác mở dây

Vì Chúa cần đến rồi đây vào thành

Dọc đàng môn đệ đồng thanh

Lối đi trải áo đồng hành cung nghinh

Nếu mà dân Chúa làm thinh

Thì loài gỗ đá đồng hành hô vang.

Lm Phêrô Trương Điệu

Lễ Lá

Cả thành náo nức ra xem

Đám đông người đứng lấn chen chờ Ngài

Ngồi trên lừa nhỏ khoan thai

Đi vào thành thánh công khai lạ lùng

Người đem áo trải trên đường

Người cầm cành lá vui mừng reo ca

Con vua Đa vít đây mà

Đấng nhân danh Chúa chúng ta trị vì.

Hoa Xanh