Thơ PÂ CN Phục Sinh Năm C

print

Chúa Giêsu Phục Sinh

Mau mau chạy báo Phêrô

Xác thầy bị cướp cửa mồ mở toang

Thì ra cứu Chúa vinh quang

Dây băng xếp gọn khăn quàng kề bên

Gioan môn đệ giấu tên

Ông tin vì thấy vững vàng tuyên xưng.

Lm Phêrô Trương Điệu

 

Ngôi Mộ Trống

Sáng ngày thứ Nhất trong tuần

Các bà vội vã đem dầu thơm ra

Lạ lùng cửa đã mở toang

Mộ phần trống rỗng ai mang xác Thầy

 

Vội về báo lại cho hay

Hai môn đệ cũng chạy ngay vội vàng

Trong mồ chỉ thấy áo choàng

Nhưng hai ông đã muộn màng vững tin.

Hoa Xanh