Thơ PA CN VIII Thường Niên Năm C

print

Lấy Rác

Các ngươi thấy rác nhỏ nhoi

Mắt anh em vướng, cứ đòi lấy đi

Sao không tháo gỡ tức thì

Cái đà trong mắt lạ gì của ngươi

 

Hãy về sửa thật tốt tươi

Chính ngươi trước đã còn người sửa sau

Giả hình che dấu làm mầu

Cha trên trời chẳng thương đâu bao giờ.

Hoa Xanh