Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 30 Thường Niên A

print

Giới Răn

 Giới răn trọng nhất là gì

Mến yêu Thiên Chúa khắc ghi cuộc đời

Yêu thương đồng loại muôn nơi

Nên con của Chúa rạng ngời đức tin

Yêu người như thể chính mình

Tiên tri luật lệ công trình chép ghi.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Mến  Chúa Yêu Người

 Điều răn quan trọng mọi thời

Kính mến Thiên Chúa gọi mời chúng ta

Tha nhân yêu mến thiết tha

Chu toàn bổn phận mọi nhà an vui.

Lm. Biển Xanh.

 

Hai Điều Răn

“Phải yêu Thiên Chúa hết tình

Thương người như chính thân mình chúng ta

Hai điều giới luật Chúa ra

Ngài truyền ta phải thiết tha thi hành”.

Sưu tầm