Thơ Phúc Âm Chúa Nhật 7 TN Năm A

print

Thứ Tha

 Luật xưa vay trả công bình

Phúc âm duyên nợ nặng tình yêu thương

Kẻ thù dẫu có trăm đường

Làm lành, cầu nguỵên nêu gương cho đời

Làm con một Chúa trên trời

Nắng mưa đều khắp gọi mời thứ tha.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Khoan dung Kẻ Ác

  Khoan dung với kẻ ác nhân

Thương tình với kẻ thù hằn ghét ngươi

Làm ơn cầu nguyện cho người

Sẽ nên con cái Chúa Trời từ nhân.”

(Sưu tầm)