Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi

print

Thiên Chúa Ba Ngôi

Giê-su mặc khải Ba Ngôi,

Chúa luôn hiện hữu trong đời thọ sinh.

Dựng nên, cứu chuộc, tái sinh,

Cha, Con cùng Chúa Thánh Linh muôn đời.

Ngợi khen chúc tụng không ngơi,

Giữ gìn thân xác xứng nơi đền thờ.

Lm Pet Nguyễn Văn Quang

Vinh danh Ba Ngôi

 “Vinh danh Thiên Chúa Ba Ngôi

Ngôi Cha, Thánh Tử và Ngôi Thánh Thần

 Xin cho khắp chốn trần gian

 Danh Cha cả sáng muôn dân tin thờ.”

Sưu tầm