Thơ Phúc Âm Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống

print

Một Buổi Chiều

Buổi chiều thứ nhất trong tuần

Cửa nhà đóng kín tâm thần lo âu

Giêsu hiện đến nhiệm mầu

Bình an thầy tặng đừng sầu mà chi

Thầy sai môn đệ ra đi

Thánh Thần phù trợ tùy nghi buộc ràng.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Như Cha sai Thầy

“Như Cha Thầy đã sai Thầy

Thầy nay sai phái các con vào đời

Lời Người như lệnh truyền tôi

Phải làm chứng tá giữa đời cho Cha.”

Sưu tầm