Thơ Phúc Âm CN 17 Thường Niên, Năm B

print

Hoá Bánh

Mua đâu đưc bánh mà mua

Tông Đồ bi ri chu thua keo này

i hai thúng vn còn đây

Năm ngàn no thoả cho tày lòng Cha

Tình yêu Thiên Chúa bao la

Nuôi con mình máu thiết tha nhà chầu.

Lm Phêrô  Trương Điệu

Bánh Và Cá

Năm bánh hai cá nhỏ nhoi

Chúa làm phép lạ nuôi năm ngàn người

Biết bao ân sủng từ trời

Hằng ngày Chúa vẫn nuôi tôi xác hồn.

Sưu tầm

Thiên Chúa Yêu Thương

Chúa xưa hóa bánh ra nhiều,

Để nuôi dân chúng tin yêu theo Ngài.

Còn nay máu thịt Thiên sai

Nên nguồn lương thực cho ai tin dùng.

Bước đi theo Chúa đến cùng,

Ngày sau sẽ được hưởng chung tiệc trời.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.