Thơ Phúc Âm CN 20 TN B: Thịt Máu Chúa

print

Thịt Máu Chúa

Con người sẽ sống đời đời

Nếu ăn thịt, uống máu tôi thân này

Thịt tôi là thật của ăn

Máu tôi của uống tháng ngày gian nan   

 

Bánh này đây xuống trần gian

Từ Cha tôi Đấng vinh quang muôn đời

Như tôi được sống trong Cha

Ai ăn tôi, sống thật là trong tôi.

 

PA CN XX thường niên

Hoa Xanh