Thơ Phúc Âm CN 6 TN B

print

Niềm Vui

Có người phong hủi van xin

Giêsu ghé lại thương tình đặt tay

Ta muốn anh phải khỏi ngay

Và lo trình diện cùng thầy Lêvi

Vâng lời anh đã ra đi

Cao rao danh Chúa khắc ghi cuộc đời.

Lm Phêrô  Trương Điệu

 

Đấng chữa lành

Một lời của Chúa truyền ban,

Bệnh cùi biến mất, xác thân được lành.

Vui mừng anh nói khắp thành:

Giê – su là Đấng chữa lành muôn dân.

Còn ta sao vẫn lần chần,

Mau tìm gặp Chúa thánh ân phủ đầy.

Lm. Phêrô Nguyễn Văn Quang.