Thông Báo V/v Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Giáo Phận Cần Thơ

print

GIÁO PHẬN CẦN THƠ

      BAN GIÁO DÂN

Cần Thơ, ngày 23 tháng 5 năm 2022

THÔNG BÁO

V/v Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Giáo Phận Cần Thơ

Kính thưa: Quý Cha trong Giáo Phận Cần Thơ,

Quý vị Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ.

Theo Sắc Lệnh Phê chuẩn Quy Chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, Số 60/SL-2018 của Đức Giám Mục Giáo Phận ban hành ngày 18/8/2018, Quy Chế này được thử nghiệm trong bốn năm kể từ ngày được phê chuẩn và nay đã đến hạn để xem xét và đưa ra quyết định chính thức áp dụng trong Giáo phận.

Trong tinh thần sống năm Hiệp Hành: Hiệp thông, Tham gia và Sứ vụ, Ban Giáo Dân chúng con đưa ra đề nghị thỉnh ý Quý Cha & Quý vị Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ, nhằm lượng giá, góp ý và điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Quy Chế Hội Đồng Mục vụ Giáo Xứ của Giáo Phận Cần Thơ.

Chúng con xin gởi đến Quý Cha & Quý vị Hội Đồng Mục Vụ mỗi Giáo xứ 2 bản “Lượng giá, góp ý & Điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi”. Xin Quý Cha sở trả lời 1 bản và Quý vị HĐMV sau khi thảo luận trả lời 1 bản. Khi thực hiện xong xin gởi về Quý Cha phụ trách Ban giáo dân trong hạt dịp Tĩnh Tâm Hạt tháng 7/2022 để chúng con kịp thời tổng kết trình lên Hội Đồng Mục Vụ & Hội Đồng Linh Mục Giáo Phận xem xét và hoàn chỉnh Quy chế Hội Đồng Mục Vụ Giáo Xứ Giáo Phận Cần Thơ. Sau đó trình lên Đức Cha xin ban hành Sắc Lệnh để thực hiện trong Giáo Phận trước ngày lễ các Thánh Tử Đạo Việt Nam ngày 13/11/2022.

T/M BAN GIÁO DÂN GIÁO PHẬN CẦN THƠ

Trưởng Ban

Lm. ANTÔN ĐẶNG HỮU KHA