Thông báo về Thánh Lễ (Trực tuyến) tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang ngày 26.4.2020

print

Thông báo về Thánh Lễ (Trực tuyến) tại Linh Đài Đức Mẹ La Vang

vào lúc 8g00 sáng ngày Chúa Nhật 26.4.2020