Thông Báo Về Việc Thuyên Chuyển Linh Mục Giáo Phận Cần Thơ

print
thuyen chuen lm18