Thư Mời Tham Dự Giờ Kinh “Một Triệu Thiếu Nhi Dâng Kinh Mân Côi” Cầu Nguyện Cho Hòa Bình Và Hiệp Nhất Thế Giới

print
THƯ MỜI 2021 THAM DỰ GIỜ KINH MÂN CÔI 18.10.2021