Tiểu sử Đức cố Giám mục Santos Ubierna Ninh OP – Giám mục thứ 2 Giáo phận Thái Bình (1942-1955)

print

Tiểu sử Đức cố Giám mục Santos Ubierna Ninh OP 

Giám mục thứ 2 Giáo phận Thái Bình (1942-1955)

Đức cha Santos Ubierna Ninh, OP sinh: 01.11.1907 Thụ phong Linh mục: 20.12.1930 Được tấn phong Giám mục: 29.9.1942 tại Thái Bình. Khẩu hiệu giám mục: “Đổ Máu Hoà Dâng Với Hy Sinh Lễ Tế – Immolor Supra Sacrificium”. Tạ thế: 15/4/1955 tại Sài Gòn, được an táng tại Lăng Cha Cả, sau được di chuyển về Đền thánh Giáo xứ Martino – Hố Nai. Ngày 31/10/2018 được di chuyển về Giáo phận Thái Bình, đến 2/11/2018 Giáo phận Thái Bình đón Hài cốt vào Nhà thờ Chính toà. Thánh lễ cầu nguyện đc cử hành ngày 4/11/2018 tại Toà Giám mục Thái Bình, sau đó Nghi thức an táng Hài cốt tại Nhà thờ Chính toà Thái Bình.