Tin Ngắn: Họ Đạo Bôna Giỗ 3 năm Cha Phêrô Nguyễn Văn Sang.

print

Tin Ngắn: Họ Đạo Bôna Giỗ 3 năm Cha Phêrô Nguyễn Văn Sang.

Cha Phêrô Nguyễn Văn Sang về Nhà Cha ngày 25/1/2018 nhưng trùng lễ thánh Phaolô trở lại. Vì thế năm nay Họ đạo Bôna tổ chức Lễ Giỗ 3 năm Cha Phêrô Nguyễn Văn Sang. vào Thứ ba, ngày 26/1/2021,

Xin cộng đoàn hiệp ý Cầu nguyện cho linh hồn Cha Phêrô sớm về hưởng nhan thánh Chúa.

MVTT/Hạt Trà Lồng