Tình Nở Hoa

print
Tình Nở Hoa
 
 
Thấy người hoạn nạn thì thương
Thấy người mới mất tai ương bệnh tình
Lòng khao khát muốn hy sinh
Vào nơi dịch bệnh cho tình nở hoa.
 
Cất chôn thân xác người già
Ở nơi ngóc ngách thật là khó khăn
Ủi an nâng đỡ thân nhân
Đang trong tình cảnh muôn phần xót xa
 
Đem hòm mai táng từ nhà
Xem người đã mất như là người thân
Nhẹ tay nâng đỡ ân cần
Không đồng mai táng xa gần đem đi.
 
Tâm bồ tát lượng từ bi
Công ơn phúc đức chẳng gì sánh ngang
Giang Kim Cúc đẹp rỡ ràng
Trong cơn hoạn nạn sổ vàng ghi công.
 
Tháng 8/2021
Nhà Quê