Tĩnh tâm Mùa Chay 2022: Bài 1: Dẫn nhập – Giáo hội của Chúa, một Giáo hội Hiệp hành

print

Các đề tài theo ngày:

1.

Thứ Tư – 06/04

 Dẫn Nhập: GIÁO HỘI CỦA CHÚA, MỘT GIÁO HỘI HIỆP HÀNH

2.

Thứ Năm – 07/04

 MỘT THIÊN CHÚA HIỆP HÀNH VÀ CỨU ĐỘ

3.

Thứ Sáu – 08/04

 HIỆP HÀNH VÀ THƯƠNG XÓT

4.

Thứ Bảy – 09/04

 HIỆP HÀNH VÀ HOÀ GIẢI

5.

Chúa Nhật – 10/04

 HIỆP HÀNH TRONG ĐAU KHỔ

6.

Thứ Hai – 11/04

 NGUY HẠI CỦA VIỆC ĐỘC HÀNH

7.

Thứ Ba – 12/04

 HIỆP HÀNH VÀ HIỆP NHẤT

8.

Thứ Tư – 13/04

 TRUYỀN THÔNG CÔNG GIÁO GIỮA LÒNG MỘT GIÁO HỘI
 HIỆP HÀNH

Thứ Năm – 14/04

 ĐỀN THÁNH PHÊ-RÔ, BIỂU TƯỢNG CỦA MỘT GIÁO HỘI
 HIỆP HÀNH