Trích Đoạn Các BG Tĩnh Tâm LM GPCT Ngày 28/11/2018

print

Trích Đoạn Các BG Tĩnh Tâm LM GPCT Ngày 28/11/2018

 

Lm. Giuse Nguyễn Trọng Viễn, OP

Phòng Khám Và Phòng Thi 

Nghèo Và Phúc