Trực tiếp lễ giỗ lần thứ 73 Cha Phanxico Trương Bửu Diệp: Lễ Khai Mạc

print