02/08/2022: Cha Dom. Nguyễn Tường Huy về nhậm sở họ đạo Đường Láng

print

02/08/2022: Cha Dom. Nguyễn Tường Huy về nhậm sở họ đạo Đường Láng