03/08/2022: Cha Gk. Phan Văn Giàu về làm phó xứ Kinh Đức Bà

print

03/08/2022: Cha Gk. Phan Văn Giàu về làm phó xứ Kinh Đức Bà