Album Thứ Năm Tuần Thánh

print

Album Thứ Năm Tuần Thánh

 1. Bí tích Tình Yêu
 2.  Chén Đắng
 3. Chính Mình Máu Chúa – Ái Trinh, Gia Ân – 06:11
 4. Bài ca Thương Khó
 5. Đêm xưa trên núi
 6. Hãy ở lại
 7. Luật Yêu thương
 8. Nếu đẹp lòng cha
 9. Ngài rửa chân con
 10. Ở lại với con
 11. Tantum Ergo 
 12. Thành tâm thờ kinh
 13. Thờ Lạy Chúa
 14. Vì chỉ có một tấm bánh