Album Chúa Thánh Thần

print

Album Chúa Thánh Thần

 1. CCT hằng ở cùng con
 2. Lạy cha chí thánh
 3. Lạy Chúa Thánh Linh
 4. Lạy Chúa Thánh Thần
 5. Lạy Chúa xin ban xuống
 6. Lạy Chúa xin sai Thánh Linh
 7. Lạy Chúa Thánh Thần 2
 8. Người sai tôi đi
 9. Nguyện Ngôi Ba
 10. Nguyện xin Chúa Thánh Thần
 11. Nguyện Xin Tình Yêu Chúa
 12. Thần Khí Chúa đã sai
 13. Thánh Thần Thiên Chúa
 14. Thánh Thần Tình Yêu
 15. Xin Chúa Ngôi Ba
 16. Xin Ngôi Ba
 17. Xin Thánh Thần